Likabehandlingsplan
Lagstiftning inom diskrimineringsområdet tillkom under 2002/2003. Lagstiftningen innebär skärpta krav på Svenska Institutet för Kognitiv psykoterapi som utbildningsanordnare, arbetsgivare och vårdgivare.

Åtgärdsprogrammet mot diskriminering och trakasserier gäller såväl dem som söker de utbildningar som ges via Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi som våra redan antagna studeranden, våra anställda och de patienter som söker och redan finns i vår verksamhet.
Övergripande målsättning med likabehandlingsplan
Institutets arbetsmiljö och patient policy innebär att alla studenter, anställda, föreläsare och patienter skall bemötas med respekt och tillit.

Som Utbildnings- och som vårdgivande instans är lagens ändamål att främja lika rättigheter för studenter personal och vårdsökanden och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

I Institutets utvecklingsprogram för framtida utbildningar och vårdformer planeras fortsatt arbete med mångfald, jämställdhet och likabehandling.

Ökad mångfald möjliggör en bred referensram vad gäller införlivandet av nya teorier, förståelsegrunder och behandlingsinriktningar. Med hjälp av nya perspektiv ges möjlighet till fortsatt kritisk granskning av konventioner.

Följande visioner och mål styr Institutets arbete när det gäller jämställdhets- och jämlikhets arbete för eleverna/studenter :

 • Övergripande är att eleverna/studenterna skall behandlas lika oavsett kön. De ska möta en studiemiljö där båda könen är representerade och en utbildning som ger utrymme för genusperspektiv i utbildningens innehåll och i undervisning.

 • Institutet ska erbjuda elever/studenter vid de olika utbildningarna en god psykosocialmiljö som inte ger grogrund för några former av trakasserier eller kränkande särbehandling.

 • Jämställdhet och genusperspektiv integreras i undervisning och litteratur.

 • Trakasserier och diskriminering av elever eller vårdsökande på grund av kön, social eller etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt övriga eventuella diskrimineringsgrunder får inte förekomma vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

 • Samtliga elever/studenter vid förekommande utbildningar skall ha goda arbets- och studieförhållanden.

 • En tydlighet i beslutsstruktur och inflytande för alla elever skall prägla verksamheten.

 • Jämlikhets- och mångfalldsperspektiv ska prägla undervisning, handledning ochkurslitteratur.

 • Eleverna/studenterna skall ges möjlighet att möta föreläsare och handledare av olika kön och med olika bakgrund. Detta sker bland annat genom en integrering av internationella kontakter så som tex utländska gästföreläsare.

Ansvariga
Institutets styrelse har det övergripande ansvaret för att det i Institutets namn bedrivs ett målinriktat mångfalds, jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Ansvariga ska verka för att mångfald och likabehandling integreras och fullföljes i den fortlöpande dagliga verksamheten.

Ansvaret består även i att se till att detta förankras hos berörda parter. Institutets styrelse skall fortlöpande aktualisera och driva övergripande och principiella frågor i ämnet. Fortlöpande ska ny kunskap införlivas inom området.
Institutets ansvarsfördelning och struktur när det gäller likabehandlingsarbetet
Det är viktigt att informera om och medvetandegöra diskrimineringslagar och lagen om likabehandling av elever/studenter till anställda och elever/studenter.

Informationen inom likabehandlingsområdet skall spridas bland annat av ledningen för institutet men även via föreläsningar och seminarier.
Kursrepresentanter får fortlöpande information vid regelbundet förekommande ”elevrådsmöten” tillsammans med studierektorer och utbildningsansvariga under de olika terminerna.

I utbildningssamtal med berörd personal skall utbildning som rör diskrimineringslagstiftning och lagen om likabehandling ingå.

Ledningen för Institutet är ytterst ansvarig för att Institutet är ett jämlikt institut. För att uppnå detta är det viktigt att anställda ansvarar för jämlikhetsarbete inom sina olika verksamhetsområden så som undervisning och handledning.

Det åligger studierektorer och utbildningsansvariga att tillsammans med undervisande lärare, genom översyn av aktuell kurslitteratur kontrollera att denna inte innehåller kränkande innehåll.

Elever/studenter som inte upplever sig likabehandlade i undervisningssituationen eller under handledning skall i första hand vända sig till ansvarig studierektor eller utbildningsansvarig. Dessa ansvarar för att utreda och följa upp ärendet.

Vid Institutet finns en samrådsgrupp bestående av Institutets styrelse samt lärare med bred kursförankring. Gruppen har som syfte att uppmärksamma elever med särskilda behov för att på bästa sätt delge dem stöd och rådgivning. Eleverna/studenterna kan vända sig till denna grupp vid behov av stöd som inte tillgodoses på annat sätt.

Institutets sekreterare fungerar som sammankallande och kontaktperson.
Handlingsplan 2009-2010
Institutets likabehandlingsplan kommer att följas upp årligen av institutets styrelse. Handlingsplanen omfattar konkreta och specifika åtgärder enligt följande:

Institutets styrelse bevakar och stimulerar likabehandlings- och arbetsmiljöarbetet bland elever/studenter och vårdsökande. Ombud från respektive kurs utses för varje kurs vid terminens början.

 • Terminsvis kartlägger eventuell förekomst av diskriminering och trakasserier vid Institutet utifrån likabehandlingsplanen.

 • Utifrån likabehandlingsplanen fånga upp och ge förslag på åtgärder samt ansvara för att de åtgärder som förefaller rimliga verkställs.

 • Genom föreläsningar, seminarier för föreläsare, handledare och elever/ studenter öka medvetenhet, ge kunskap om, skapa utrymme för debatt när det gäller frågor gällande likabehandlingslagens olika diskrimineringsgrunder, exempelvis homo- bi- och transexualitet, existentiella frågor, religion, etnicitet.

Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Har ni någon egen profil? Även om vi lär ut traditionella KBT modeller definierade för olika symptomstörningar så har vi som jag redan nämnt en lå... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2021