Psykoterapeutprogrammet (KBT) 90 hp

Utbildningsstart: 15 januari 2025
Period: VT 2025 - HT 2027
Sista ansökningsdatum: 15 november 2024
Plats: Institutets lokaler, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm.
Kostnad: 44,000 kr + 25% moms per termin
Ny utbildning startar den 11/1, 2024 med inriktning på vuxna. Utbildningen sträcker sig över 6 terminer på halvfart och omfattar teoretiska föreläsningar, seminarier, eget klientarbete under handledning, (både i grupp och individuellt) och egenterapi (30 tim). Studenterna kommer även denna gång att kunna erbjudas att ingå i en ”behovsgrupp”, vilket är en uppskattad schematerapeutisk egenterapi i gruppformat, (motsvarande 30 timmar). Egenterapin bekostas separat och får ej vara digital samt måste genomföras av leg.psykoterapeut.
Den teoretiska undervisningen äger rum i Institutets lokaler Dalagatan 9A. Den omfattar en heldag (torsdagar jämna veckor) varannan vecka, c:a 80 t/termin. Tidpunkt för handledning meddelas studenten i slutet av första terminen och infaller annan veckodag än föreläsningsdagen. Utbildningen syftar till att ge studenten en fördjupad kunskap och kompetens att självständigt kunna tillämpa kognitiva och beteendeinriktade terapier. Huvudfokus ligger på den schematerapeutiska ansatsen. Ledorden är vetenskaplig praktik, evidensbaserad metodik och interpersonell färdighet.
Utbildningen vänder sig till läkare, psykologer, socionomer samt övrig personal med högskoleexamen motsvarande 180 poäng inom ett människovårdande yrke (120 poäng enligt gamla beräkningsnormer). Sökanden måste arbeta inom ett människovårdande yrke, ha en grundutbildning i psykoterapi och minst 30 timmar egenterapi med leg. Psykoterapeut (ej digitalt). Sökanden skall även uppvisa ett intyg från arbetsgivaren (eller egen skriftlig försäkran) om att hon/han under den tid utbildningen pågår har arbetsuppgifter med psykoterapeutiska inslag till minst 50% samt att hon/han medges utrymme för studier motsvarande 1 dag/vecka. Sökanden som inte har en grundutbildning i psykoterapi med KBT inriktning måste ha genomgått Institutets introduktionskurs i KBT (50 tim) med godkänt resultat. Sökanden skall även med intyg styrka att han/hon haft regelbunden handledning efter avslutad grundutbildning. Personlig intervju föregår slutgiltig antagning.
Steg 2 ansökan januari 2025
Bookmark and Share


Översikt över utbildningar
Vi erbjuder också kortare kurser, läs mer här!

Grundutbildning (steg 1)

Institutet ger regelbundet grundutbildning i KBT vilken sträcker sig över 3 terminer på halvfart. Utbildningen är auktoriserad av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier (SFKBT). Behörighet (se separat ansökningshandling). I utbildningen undervisas eleven i evidensbaserad KBT för de vanligaste diagnosgrupperna, men introduceras även i terapiriktningar utanför KBT. Eleven har under utbildningen eget klientarbete under handledning. Examination sker bland annat genom skriftlig sal skrivning (teoretiska momenten), inlämningsuppgifter, och handledareledda gruppövningar. Det kliniska arbetet utvärderas med hjälp av vedertagna kompetensskalor för KBT. Egenterapi ingår inte i kursavgiften men 30 timmar egenterapi av leg. psykoterapeut (ej digitalt) och max två terapeuter med minst 10 timmar krävs för behörighet till att vid senare önskemål ansöka till institutets påbyggnadsutbildning inriktning KBT.

Legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning (steg 2)

Institutet ger regelbundet legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning med inriktning KBT. Utbildningen sträcker sig över 6 terminer på halvfart. Behörighet (se separat ansökningshandling). Utbildningen innefattar undervisning i de modeller för symtomstörningar som uppvisat starkast evidens inom KBT samt en profilering mot schematerapi för behandling av personlighetsrelaterade störningar. Studenten har eget klientarbete under handledning. Studenten skall under utbildningen både behandla axel I och axel II problematik (DSM IV). Examination sker bland annat genom skriftliga inlämningsuppgifter, uppsatsskrivning, godkänt klientarbete. Det studenternas kliniska arbete utvärderas med diverse skattningsskalor samt att deras kompetens skattas med vedertagna kompetensskalor för KBT. Ansökan om legitimation kan göras till socialstyrelsen efter godkänd examination och uppsats.

Schematerapiutbildning

Institutet ger utbildningar i schematerapi på 2 olika nivåer; basutbildning och avancerad nivå. För behörighetskrav (se separat ansökningshandling). Utbildningen är auktoriserad av ”the International Society for Schema Therapy” (ISST) och följer således internationellt fastställda riktlinjer.

Auktorisation av sfKBT

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapis Grundutbildning (steg 1) är auktoriserad av sfKBT, www.sfkbt.se.

HANDLEDARUTBILDNING

Institutet ger vid olika tillfällen handledareutbildning inriktning KBT. Handledareutbildningen sträcker sig över 3 terminer på halvfart. Nästkommande utbildning är under revision och kommer att annonseras ut i god tid innan start.
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
En rubrik som jag läste i en morgontidning löd; ”KBT nådde inte djupet”. Stämmer det eller hur ser ni på KBT’s ”djup” på institutet? Jag tror att om en patient gått i KBT-behandling och upplever att hon inte blir fullständigt sedd eller förstådd eller a... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2024