Grundutbildning i Kognitiv-Beteendeterapi (KBT) (steg 1)

Utbildningsstart: 15 augusti 2024
Period: HT 2024 - HT 2025
Sista ansökningsdatum: 19 april 2024
Plats: Institutets lokaler vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.
Kostnad: 37,000 kr + 25% moms /termin
Målgrupp: För dig som arbetar inom människovårdande yrke där samtal ingår som en naturlig del av arbetsuppgifterna.

KBT är ett paraplybegrepp som inrymmer flertalet evidensbaserade terapimodeller utifrån kognitiv teori (”K”) och inlärningspsykologiska principer (”B”). Idag finns det KBT modeller för behandling av individ så väl som familj i allt från avgränsade symtomstörningar till komplexa personlighetsrelaterade lidanden och problem.

Den övergripande metodiken och relationen till patienten, familjen i en KBT inriktad terapi är strukturerad, framåtsträvande, empatisk, öppen och direkt. Man ser på den aktuella problematiken och livssituationen utifrån ett transdiagnostiskt synsätt. Individen ses ur ett helikopterperspektiv vilket inkluderar information från dåtid och nutid. Detta för att möjliggöra ändamålsenliga förändringar som kontinuerligt utvärderas utifrån aktuella behov och uppsatta delmål och huvudmål.

Utbildningen är certifierad av samt upplagd i enlighet med riktlinjer från Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SfKBT). Utbildningen sträcker sig över tre terminer på halvfart. Den omfattar en heldag teori torsdagar ojämna veckor termin 1, i undantagsfall kan en undervisningsdag läggas en annan veckodag, sannolikt en fredag vid t.ex "röda dagar".
Termin 2 och 3 en halvdag teori varje tisdag fm och under ef.m tillkommer utifrån påbörjat patientarbete, grupphandledning motsvarande 3 handledningssessioner/ef.m. Handledningen kan infalla annan veckodag. För intyg om genomgången grundutbildning motsvarande s.k. steg 1 krävs även genomgången egenterapi 30 timmar hos leg. psykoterapeut (ej digitalt). Dessa 30 timmar får bara delas upp på två leg. psykoterapeuter med minst 10 timmar för att godkännas.
Utbildningens teoretiska bas utgörs av grundläggande kunskaper inom områdena utvecklingspsykologi, neurobiologi, emotionsteori, modern inlärningspsykologi, kognitiv teori och psykologi, integrerade kognitiva beteendemodeller och psykopatologi. I anslutning till detta ges orienterande kunskaper inom bland annat områdena vetenskapsteori, forskningsmetodik och etik.

Olika allmänpsykiatriska tillstånd kopplas samman med tillgänglig evidensbaserad KBT metodik. Utbildningen omfattar egna studier, praktisk tillämpning av olika tekniker, egna övningar samt eget terapeutiskt arbete under handledning. Samt momentet professionell utveckling och självkännedom. Examination sker i form av skriftlig tentamen, grupparbeten, olika skriftliga hemuppgifter samt skriftlig fallbeskrivning av handledda terapipatienter samt obligatorisk närvaro.
Steg 1 ansökan augusti 2024
Sf KBT
Bookmark and Share


Översikt över utbildningar
Vi erbjuder också kortare kurser, läs mer här!

Grundutbildning (steg 1)

Institutet ger regelbundet grundutbildning i KBT vilken sträcker sig över 3 terminer på halvfart. Utbildningen är auktoriserad av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier (SFKBT). Behörighet (se separat ansökningshandling). I utbildningen undervisas eleven i evidensbaserad KBT för de vanligaste diagnosgrupperna, men introduceras även i terapiriktningar utanför KBT. Eleven har under utbildningen eget klientarbete under handledning. Examination sker bland annat genom skriftlig sal skrivning (teoretiska momenten), inlämningsuppgifter, och handledareledda gruppövningar. Det kliniska arbetet utvärderas med hjälp av vedertagna kompetensskalor för KBT. Egenterapi ingår inte i kursavgiften men 30 timmar egenterapi av leg. psykoterapeut (ej digitalt) och max två terapeuter med minst 10 timmar krävs för behörighet till att vid senare önskemål ansöka till institutets påbyggnadsutbildning inriktning KBT.

Legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning (steg 2)

Institutet ger regelbundet legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning med inriktning KBT. Utbildningen sträcker sig över 6 terminer på halvfart. Behörighet (se separat ansökningshandling). Utbildningen innefattar undervisning i de modeller för symtomstörningar som uppvisat starkast evidens inom KBT samt en profilering mot schematerapi för behandling av personlighetsrelaterade störningar. Studenten har eget klientarbete under handledning. Studenten skall under utbildningen både behandla axel I och axel II problematik (DSM IV). Examination sker bland annat genom skriftliga inlämningsuppgifter, uppsatsskrivning, godkänt klientarbete. Det studenternas kliniska arbete utvärderas med diverse skattningsskalor samt att deras kompetens skattas med vedertagna kompetensskalor för KBT. Ansökan om legitimation kan göras till socialstyrelsen efter godkänd examination och uppsats.

Schematerapiutbildning

Institutet ger utbildningar i schematerapi på 2 olika nivåer; basutbildning och avancerad nivå. För behörighetskrav (se separat ansökningshandling). Utbildningen är auktoriserad av ”the International Society for Schema Therapy” (ISST) och följer således internationellt fastställda riktlinjer.

Auktorisation av sfKBT

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapis Grundutbildning (steg 1) är auktoriserad av sfKBT, www.sfkbt.se.

HANDLEDARUTBILDNING

Institutet ger vid olika tillfällen handledareutbildning inriktning KBT. Handledareutbildningen sträcker sig över 3 terminer på halvfart. Nästkommande utbildning är under revision och kommer att annonseras ut i god tid innan start.
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Du har ju varit och är en av initiativtagarna till införandet av schematerapi i Sverige, vilken är bakgrunden till det och hur ser utvecklingen ut idag? När jag tillträdde som rektor vid institutet 2005 stod vi inför att författa den självvärdering som sedermera blev under... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2024